Kognitiv terapi på Fyn

Kognitiv terapi på Fyn

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk tilgang, der fokuserer på at ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre, som kan føre til negative følelser og adfærd. Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform, der er baseret på evidensbaserede teknikker og tilgange, og den har vist sig at være effektiv til behandling af en lang række mentale sundhedsproblemer, herunder depression, angst, stress, spiseforstyrrelser og PTSD.

Kognitiv terapi er baseret på teorien om, at vores tanker påvirker vores følelser og adfærd. Derfor fokuserer terapien på at ændre negative tankemønstre, der kan føre til negative følelser og adfærd. Jeg arbejder sammen med dig for at identificere negative tankemønstre og erstatte dem med mere positive og realistiske tankemønstre. Jeg bruger også forskellige teknikker til at ændre adfærd, som kan føre til negative følelser og adfærd, såsom at undgå situationer eller mennesker.

Fordelene ved kognitiv terapi er mange. For det første er terapien evidensbaseret, hvilket betyder, at den er blevet undersøgt og testet i videnskabelige studier. Disse studier har vist, at kognitiv terapi er effektiv til behandling af en række mentale sundhedsproblemer. For det andet er terapien kortvarig, hvilket betyder, at den normalt varer mellem 5 og 10 sessioner. Dette betyder, at du kan se resultater relativt hurtigt og kan vende tilbage til dit normale liv.

Kognitiv terapi er også en interaktiv tilgang, hvor du og jeg arbejder sammen for at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd. Dette betyder, at du spiller en aktiv rolle i din egen behandling og lærer færdigheder, som du kan bruge i dit daglige liv. Endelig har kognitiv terapi vist sig at være mere effektiv end medicin i mange tilfælde, og det er en naturlig og sikker måde at behandle mentale sundhedsproblemer på.

I alt er kognitiv terapi en effektiv og evidensbaseret behandling, der kan hjælpe dig med at ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der kan føre til negative følelser og adfærd. Terapien er kortvarig, interaktiv og naturlig og kan hjælpe dig med at opnå resultater relativt hurtigt og lære færdigheder, som du kan bruge i dit daglige liv.

Kognitiv omstrukturering eller kognitiv omskrivning

Cognitive restructuring eller reframing er en teknik inden for kognitiv terapi, som på dansk kaldes kognitiv omstrukturering eller kognitiv omskrivning. Teknikken er baseret på ideen om, at vores tanker og opfattelser kan påvirke vores følelser og adfærd på en negativ måde, og at vi derfor kan ændre vores følelser og adfærd ved at ændre vores tanker.

Kognitiv omstrukturering eller omskrivning handler om at identificere og ændre negative tankemønstre og erstatte dem med mere positive og realistiske tankemønstre. Dette kan ske ved at undersøge og udfordre de negative tankemønstre og finde alternative, mere positive måder at tænke på. For eksempel kan en person med social angst have en negativ tankegang om, at andre vil bedømme dem negativt eller afvise dem i sociale situationer. Ved kognitiv omstrukturering kan du lære at udfordre denne tankegang og erstatte den med en mere realistisk og positiv tankegang, f.eks. at andre måske vil synes godt om dig eller være interesseret i at lære dig at kende.

Teknikken kan hjælpe med at reducere negative følelser som angst og depression og kan hjælpe med at forbedre selvtillid og livskvalitet. Kognitiv omstrukturering er en vigtig del af kognitiv terapi og kan anvendes i en række forskellige situationer, hvor negative tanker og opfattelser påvirker en dine følelser og adfærd på en negativ måde.

Vejledt opdagelse - Guided discovery

Begrebet "guided discovery" i kognitiv terapi på dansk kan oversættes til "vejledt opdagelse". Guided discovery er en kognitiv teknik, der anvendes i terapi til at hjælpe dig med at opdage og udforske dine egne negative tankemønstre og overbevisninger, som kan bidrage til negative følelser og adfærd.

Teknikken involverer min vejledning af dig i at opdage og undersøge dine egne negative tankemønstre og opfattelser, så du kan lære at identificere og ændre disse mønstre. Jeg stiller spørgsmål og udfordrer dine negative tanker og opfattelser, så du gradvist kan blive mere bevidst om, hvordan dine tanker påvirker dine følelser og adfærd.

I guided discovery er du aktivt involveret i din egen terapi og opdager og udforsker dine egne tankemønstre og overbevisninger. Dette kan hjælpe dig med at forstå dig selv bedre og lære at identificere og ændre dine negative tankemønstre og opfattelser.

Guided discovery er en vigtig del af kognitiv terapi og kan anvendes til en række forskellige mentale sundhedsproblemer, herunder angst, depression, PTSD og spiseforstyrrelser. Teknikken hjælper dig med at tage ansvar for dine egne tanker og opfattelser og kan føre til langvarige ændringer i din adfærd og følelser.

Eksponeringsterapi - Exposure therapy

Exposure therapy (på dansk "eksponeringsterapi") er en teknik, der anvendes inden for kognitiv terapi til behandling af angstlidelser. Eksponeringsterapi er baseret på princippet om, at gentagne og kontrollerede eksponeringer for frygtede stimuli (f.eks. situationer, genstande eller tanker) kan hjælpe dig med at overvinde din angst.

Teknikken involverer gradvis eksponering for de stimuli, som du er bange for, i en kontrolleret og sikker terapeutisk situation. Jeg guider dig gennem eksponeringsøvelser, der gradvist udsætter dig for den frygtede stimulus, og hjælper dig med at håndtere din angst, mens du udsættes for det.

Formålet med eksponeringsterapi er at reducere angstniveauet, som du oplever i forbindelse med de frygtede stimuli. Dette sker ved at du gradvist vænner sig til den frygtede stimulus og oplever, at dit angstniveau falder over tid. På denne måde lærer du også at håndtere din angst mere effektivt.

Eksponeringsterapi kan anvendes til en række forskellige angstlidelser, herunder specifikke fobier, social angst og generaliseret angst. Det er en vigtig teknik inden for kognitiv terapi og kan hjælpe dig med at overvinde din angst og forbedre din livskvalitet.

Journaling og tankeregistrering

Journaling og tankeregistrering er to kognitive teknikker, der anvendes inden for kognitiv terapi.

Journaling (på dansk "at skrive dagbog") er en teknik, hvor du skriver ned dine tanker og følelser i en dagbog eller journal. Dette kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine egne tankemønstre og negative tænkning. Ved at skrive ned dine tanker og følelser, kan du også få et bedre overblik over din mentale tilstand og udvikling over tid.

Tankeregistrering (på dansk "at registrere tanker") er en teknik, hvor du registrerer dine negative tanker i en skabelon eller formular, der kaldes en tankeregistreringsformular. I denne formular noterer du dine negative tanker og de situationer, der udløste dem. Jeg hjælper dig med at identificere negative og ukorrekte tanker og opfordrer dig til at udfordre og ændre din tænkning. Dette kan hjælpe dig med at opdage, hvordan din negative tænkning påvirker dine følelser og adfærd, og lære at ændre din tankegang.

Både journaling og tankeregistrering kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine egne tanker og følelser, og lære at identificere og udfordre din negative tænkning. Disse teknikker kan hjælpe dig med at ændre din tænkning og forbedre din mentale sundhed.

Planlægning af aktiviteter & adfærdsaktivering

Activity scheduling og behavior activation er to kognitive teknikker, der anvendes inden for kognitiv terapi til behandling af depression.

Activity scheduling (på dansk "planlægning af aktiviteter") er en teknik, hvor du laver en plan for daglige aktiviteter, der kan give dig glæde og mening i dit liv. Du lærer at identificere aktiviteter, der kan øge dit humør og energi, og planlægger at inkludere disse i din daglige rutine. Ved at planlægge og udføre disse aktiviteter, kan du øge din motivation og positive følelser og reducere dine depressionssymptomer.

Behavior activation (på dansk "adfærdsaktivering") er en teknik, der fokuserer på at øge dit engagement i positive aktiviteter og reducere dit træk tilbage fra sociale og aktivitetsrelaterede situationer. Jeg arbejder sammen med dig for at identificere adfærdsændringer, der kan hjælpe dig med at opnå dit mål og øge dine positive følelser. Dette kan omfatte at deltage i sociale aktiviteter, træning, hobbyer og andre aktiviteter, der er vigtige for dig.

Både activity scheduling og behavior activation fokuserer på at øge dit engagement i positive aktiviteter og reducere dit træk tilbage fra livet. Disse teknikker kan hjælpe dig med at øge din motivation, energi og positive følelser, og kan reducere dine depressionssymptomer. Du lærer at tage kontrol over dit liv ved at planlægge og udføre aktiviteter, der er vigtige for dig.

Behavioral experiments

Behavioral experiments (på dansk "adfærdseksperimenter") er en kognitiv teknik, der anvendes inden for kognitiv terapi. Det er en systematisk måde at teste hypoteser om din negative tænkning og at udfordre dine negative antagelser om dig selv, andre mennesker og verden omkring dig.

Du og jeg arbejder sammen om at designe et eksperiment, der kan hjælpe dig med at teste din negative tænkning og at udfordre dine antagelser. Dette kan være enkle opgaver som at bede dig om at registrere, hvad der sker, når du taler med en fremmed person, eller mere komplekse eksperimenter som at bede dig om at ændre din adfærd eller tilgang til en bestemt situation for at se, om det har en positiv effekt.

Efter eksperimentet evaluerer du og jeg resultaterne og diskuterer, hvad der blev lært. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvordan din tænkning påvirker dine følelser og adfærd, og hjælper dig med at opdage nye måder at tænke og handle på. Du kan lære at udfordre din negative tænkning og udvikle mere realistiske og positive syn på dig selv og verden omkring dig.

Behavioral experiments kan være en effektiv måde at hjælpe dig med at lære af dine egne erfaringer og opnå en dybere forståelse af din negative tænkning og adfærdsmønstre. Disse eksperimenter kan også hjælpe dig med at opdage nye måder at tænke og handle på, og kan reducere din depression, angst og andre mentale sundhedsproblemer.

Afspænding og stressreduceringsteknikker

Relaxation and stress reduction techniques (på dansk "afspænding og stressreduceringsteknikker") er kognitive teknikker, der anvendes inden for kognitiv terapi til at hjælpe dig med at reducere stress og angst. Disse teknikker involverer en række forskellige metoder, der kan hjælpe dig med at opnå afslapning, reducere din kropslige reaktion på stress og øge din følelse af velvære.

Nogle af de mest almindelige teknikker inkluderer:

Progressiv muskelafspænding:

Dette er en teknik, hvor du spænder og slapper af i musklerne i din krop i en bestemt rækkefølge. Dette kan hjælpe dig med at opnå en dybere følelse af afslapning og reducere spændinger i din krop.

Dyb vejrtrækning:

Denne teknik involverer at trække vejret dybt og langsomt, hvilket kan hjælpe dig med at reducere dit stressniveau og øge din følelse af afslapning.

Visualisering:

Dette er en teknik, hvor du forestiller dig en fredelig eller positiv situation eller sted, hvilket kan hjælpe dig med at reducere din stress og angst.

Mindfulness:

Dette er en teknik, hvor du fokuserer på dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at dømme dem. Dette kan hjælpe dig med at reducere stress og angst og øge din følelse af tilstedeværelse og velvære.

Ved at lære og anvende afspænding og stressreduceringsteknikker kan du reducere din stress og angst og forbedre din mentale sundhed og velvære. Disse teknikker kan bruges i kombination med andre kognitive terapimetoder og kan være en effektiv måde at forbedre din evne til at håndtere stress og angst.

Rollespil

Role playing (på dansk "rollespil") er en kognitiv teknik, der anvendes inden for kognitiv terapi til at hjælpe dig med at arbejde med din adfærd og kommunikation i sociale situationer. Det indebærer, at du og jeg spiller forskellige roller i en bestemt situation, som du vil øve sig på.

Du kan øve dig på at håndtere situationer, som du normalt finder udfordrende eller stressende, og lære at kommunikere mere effektivt og positivt. Dette kan hjælpe dig med at forbedre din selvtillid og evne til at kommunikere i sociale situationer.

Under rollespillet kan jeg give feedback og vejledning til dig, hvilket kan hjælpe dig med at forstå, hvordan din adfærd påvirker din interaktion med andre mennesker. Dette kan hjælpe dig med at udvikle nye færdigheder og strategier til at håndtere sociale situationer på en mere effektiv måde.

Rollespil kan også bruges til at udforske og udfordre dine negative antagelser om dig selv og andre mennesker. Ved at spille forskellige roller i en given situation kan du få en anden synsvinkel og lære at udfordre din negative tænkning og antagelser.

Role playing er en effektiv måde at hjælpe dig med at udvikle nye færdigheder og strategier til at håndtere sociale situationer på en mere effektiv måde. Det kan også hjælpe dig med at udforske din negative tænkning og antagelser og lære at udfordre dem på en konstruktiv måde.

Hvad sker der under en kognitiv terapi session?

I den første session hjælper du mig med at forstå det problem du kæmper med samt hvad du håber at opnå ved hjælp af kognitiv terapi. Jeg formulerer herefter en plan med en specifik målsætning.

Målsætningen skal være SMART:

  • Specifik
  • Målbar
  • Acceptabel (For dig)
  • Realistisk
  • Tidsbestemt

Hver session tager omkring 50 minutter og jeg anbefaler at vi mødes circa en gang om ugen, alt efter hvordan dine behov er og hvordan det kan passé ind I din og min kalender.

Hjemmearbejde er en del af processen så du kan forvente at jeg beder dig om at udfylde forskellige arbejdsark, journal, eller udføre bestemte opgaver imellem vores sessioner.

Åben kommunikation og tillid til hinanden er en forudsætning for at vi sammen sørger for at du opnåer din målsætning.

Gratis opstartssamtale

Før du skal træffe en beslutning omkring en behandling, tilbyder jeg en helt gratis og uforpligtende opstartssamtale.

En opstartssamtale er telefonisk og varer typisk omkring 20 minutter.

Bestil tid nu!
Behandlinger

Behandlinger

Her finder du er oversigt over mine mest populære behandlinger

Depressionsbehandling

Få hjælp til at overvinde depression med kognitiv depressionsbehandling - Genvind glæden og livslysten.

Stressbehandling

Få styr på stresset med kognitiv stressbehandling - Tag kontrol over dit liv og oplev øget velvære og indre ro.

ADHD behandling

Tag kontrol over dit ADHD med kognitiv behandling - Få styr på koncentrationen og oplev øget produktivitet.

PTSD behandling

Få hjælp til at håndtere PTSD med kognitiv behandling - Overvind traumet og få bedre livskvalitet.

Angstbehandling

Overvind din angst med kognitiv behandling - Lær at håndtere angsten og få mere indre ro.

OCD behandling

Få hjælp til at håndtere OCD med kognitiv behandling - Opnå kontrol og slip af med tvangstankerne.

Socialangst behandling

Overvind din socialangst med kognitiv behandling - Lær at tackle angstfulde situationer og få mere selvtillid.

Fobibehandling

Overvind din fobi med kognitiv behandling - Få styr på angsten og få mere frihed i hverdagen.

Eksamensangst behandling

Tag kontrollen tilbage med kognitiv behandling af eksamensangst - Få ro i sindet og opnå dit fulde potentiale.

Mentorforløb

Et kognitiv mentorforløb er en individuel læringsproces, hvor jeg hjælper dig med at udvikle dine kognitive evner og færdigheder.

Kontakt mig

Kontakt mig

Adresse:

Gl. Nyborgvej 44
5772 Kværndrup

E-mail:

hej@mindtree.dk

Telefon:

+45 7120 3380

Loading
Din besked er sendt. Mange tak!